0.5.7 (2020-02-28)

Bug Fixes

  • muc_fetch_members to true (e3fab48)